You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML مقایسه نوع و فاصله زهکش‌های سطحی در کشت کلزا پس از زراعت برنج در رشت
محمدرضا یزدانی *، محسن قدسی، سید فرهاد موسوی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی عملکرد سدهای اصلاحی رسوب گیر خشکه چین در طول آبراهه‌ها در ترسیب مواد ریزدانه (مطالعه موردی: حوضه سد درودزن)
علی اسماعیلی‌نامقی *، علی مراد حسن‌لی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مدلسازی منطقه‌ای دبی‌های اوج در زیر حوزه‌های آبخیز سد سفیدرود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
علی رضایی *، محمد مهدوی، کارو لوکس، سادات فیض نیا، محمد حسین مهدیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شکل‌های مختلف سرب، نیکل و کادمیم در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب
اسماعیل خدیوی بروجنی *، فرشید نوربخش، مجید افیونی، حسین شریعتمداری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر گلرنگ و کاربرد مس، کادمیم، روی و سرب بر تحرک این چهار عنصر در یک خاک آهکی
غلامعباس صیاد *، مجید افیونی، سید فرهاد موسوی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر شوری بر غلظت و پراکنش یون‌های پتاسیم، سدیم و کلر در پیوندک لیموشیرین روی پنج پایه مرکبات
عبدالحسین ابوطالبی *، عنایت‌اله تفضلی، بهمن خلدبرین، نجفعلی کریمیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثرات تجمعی و باقی‌مانده لجن فاضلاب شهری بر غلظت عناصر سرب و کادمیم در خاک و گیاه گندم
مهین کرمی *، یحیی رضایی نژاد، مجید افیونی، حسین شریعتمداری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر کادمیم اضافه شده و زمان خواباندن بر شکل‌های شیمیایی کادمیم در دو گروه بافتی خاک
مجید رجائی *، نجفعلی کریمیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML برآورد هم‌زمان پارامترهای هیدرولیکی و انتقال املاح در خاک به روش حل معکوس در مقیاس مزرعه
فریبرز عباسی *، فواد تاجیک
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تعیین شکل‌های شیمیایی منگنز و ارتباط آنها با پاسخ‌های گیاه سویا در شماری ازخاک‌های آهکی استان فارس
سیدعلی غفاری‌نژاد *، نجفعلی کریمیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر فاصله تیغه از همزن و دبی خروجی بر کیفیت برنج در سفیدکن تیغه‌ای رایج بهینه شده
محسن حیدری سلطان آبادی *، عباس همت
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ساخت و آزمون کارگاهی دینامومتر اتصال سه نقطه و چرخ پنجم سرعت سنج تراکتوری
داوود لطفی *، عباس همت، محمد رضا اخوان صراف
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر تیمارهای آب گرم و هوای گرم بر جوانه‌زنی و عمر انباری غده‌های دو رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)
رحیم محمدزاده *، مجید راحمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر مانیتول بر رشد رویان‌های‌ بدنی تولید شده از پینه رویان‌زای میخک (Dianthus caryophyllus L.)
علی دلجو *، امید کرمی، محمود اثنی عشری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل اثر متقابل ژنوتیپ × محیط ( مدیریت‌های زراعی) در ارقام یولاف بر مبنای تجزیه ضرایب مسیر و‌ رگرسیون
قاسم محمدی‌نژاد *، عبدالمجید رضائی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه توارث عملکرد دانه گندم و اجزای آن تحت شرایط تنش و عدم تنش خشکی
جعفر احمدی *، صدیقه فابریکی اورنگ، عباسعلی زالی، بهمن یزدی صمدی، محمدرضا قنادها، علیرضا طالعی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و بازده استفاده از آب پنج ژنوتیپ ارزن معمولی (Panicum miliaceum) در خراسان جنوبی
محمد جواد ثقه‌الاسلامی *، محمد کافی، اسلام مجیدی هروان، قربان نورمحمدی، فرخ درویش
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و خصوصیات مرتبط با آن به روش تلاقی دای‌آلل در شرایط رطوبتی مطلوب و تنش خشکی
سیروس طهماسبی *، محمود خدامباشی، عبدالمجید رضائی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه کاریوتیپی هفت گونه‌ جو (Hordeum) در استان فارس
عبدالرضا نصیرزاده *، فریدون انصاری اصل
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML واکنش‌های فیزیولوژیک و مرفولوژیک دو رقم جو به تنش شوری و ارتباط آن با عملکرد دانه
محمود رضا تدین *، یحیی امام
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی روابط بین صفات در ارقام زراعی یولاف در شرایط تنش و بدون تنش رطوبتی
محمدرضا جزائری نوش‌آبادی *، عبدالمجید رضائی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی ویژگی‎های جوانه‎زنی ژنوتیپ‎های مختلف گندم در شرایط تنش اسمزی و هم‌بستگی آنها با سرعت سبزشدن و مقاومت به خشکی در شرایط مزرعه‎ای
محسن سعیدی *، علی احمدی، کاظم پوستینی، محمدرضا جهانسوز
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه تعدادی از مهم‌ترین ارقام برنج نسبت به تحمل کمبود عنصر روی در شرایط مزرعه‌ای و آبکشت
رقیه حاجی بلند *، سید یحیی صالحی، طاهره السادات آقاجانزاده، معصومه ابهری، احسان نظیفی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گندم تحت تأثیر تنش خشکی پس از گل‌دهی
یحیی امام *، عبدالمهدی رنجبری، محمدجعفر بحرانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه مراحل فنولوژیک و سازگاری 25 رقم پیشرفته کلزا (Brassica napus L.) در کشت پاییزه در ارومیه
علیرضا ولدیانی *، مهدی تاج بخش
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر همزیستی قارچ‌های اندوفایت بر میانگین و واریانس‌های عملکرد بذر و صفات وابسته به آن در فسکیوی بلند
محمد مهدی مجیدی *، آقافخر میرلوحی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر برخی عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف بر اجزای عملکرد و دیگر صفات زراعی آفتابگردان در یک خاک آهکی اصفهان
قدرت‌اله سعیدی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کلون سازی cDNA سیستاتین ذرت (CCs)، و ارزیابی اثر بازدارندگی پروتئین آن در شرایط آزمایشگاهی
قدرت‌اله ریاضی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شناسایی نشانگرهای RAPD پیوسته به ژن نرعقیمی ژنتیکی در چغندر قند (Beta Vulgaris L.)
لیلا خدائی *، حشمت الله رحیمیان، رضا امیری، محمود مصباح، اصغر میرزائی اصل، سید کمال کاظمی تبار
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شناسایی و پراکندگی ویروس‌های آلوده کننده خیار گلخانه‌ای در منطقه جیرفت و بررسی برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی ویروس موزائیک زرد کدو Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV)
مهدی شعبانیان *، حسین معصومی، اکبر حسینی‌پور، جهانگیر حیدرنژاد، ذبیح‌اله اعظمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تولید ژلاتین خوراکی از ضایعات ماهی
علی آبرومند *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر حرارت دهی مقدماتی و رقم سیب‌زمینی بر خصوصیات کیفی فرنچ فرایز منجمد
شهرام دخانی *، سارا جعفریان، غلامحسین کبیر، احمد مرتضوی‌بک
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML برآورد پارامترهای فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولید و تولید مثل در نژاد گاو هلشتاین ایران
همایون فرهنگ‌فر *، حسین نعیمی‌پور یونسی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر افزودن سطوح پایین آفلاتوکسین B1 در جیره بر عملکرد و میزان فعالیت آنزیم‌های خون‏ در جوجه‌های گوشتی
حسن کرمانشاهی *، محمدرضا اکبری، نظر افضلی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر میزان پروتئین جیره و محدودیت غذایی بر عملکرد و دمای بدن جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی
رضا هاشمی *، بهروز دستار، سعید حسنی، یوسف جعفری آهنگری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تعیین استراتژی‌های غالب (Non - Inferior Set) با لحاظ کردن ریسک در روش برنامه‌ریزی چندهدفه: مطالعه موردی زارعین شهرستان فسا
جواد ترکمانی *، محمود صبوحی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی راه کارهای مدیریت منابع آب زیر زمینی: مطالعه موردی دشت نریمانی در استان خراسان
محمود صبوحی *، غلامرضا سلطانی، منصور زیبایی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی نیازهای آموزشی سیب‌زمینی کاران شهرستان عجب شیر در زمینه بازاریابی
مینا موسوی *، محمد چیذری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML پیش‌بینی قیمت برخی محصولات زراعی در استان فارس: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی
بهاء الدین نجفی *، منصور زیبایی، محمدحسین شیخی، محمدحسن طرازکار
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تعیین سطح شالیزارهای حاشیه زاینده رود در منطقه اصفهان با داده‌های رقومی سنجنده‌های ماهواره‌ IRS
سید جمال‌الدین خواجه‌الدین *، سعید پورمنافی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به Isfahan University of Technology - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق