You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML تأثیر سطوح مختلف آبیاری، نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی ذرت دانه‌ای در شرایط آب و هوایی خوزستان
شهرام لک *، احمد نادری، سید عطاء اله سیادت، امیر آینه بند، قربان نورمحمدی، سید هاشم موسوی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر شاخص‌های رشد و عملکرد گلرنگ، توده‌ محلی اصفهان
حسین پورهادیان، محمدرضا خواجه‌پور *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML باززایی زیره پارسی ((Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch ) با استفاده از ریزنمونه محور جنینی
محمود ولیزاده، عباس صفرنژاد *، قربانعلی نعمت زاده، سید کمال کاظمی تبار
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML گزینش چند صفتی برای غربال ژنوتیپ‌های برتر یک جمعیت F 2 برنج
مریم فضلعلی پور، بابک ربیعی *، حبیب اله سمیع زاده لاهیجی، حسین رحیم سروش
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های نیشکر (.Saccharum officinarum L) بر اساس توانایی در تنظیم و انتقال یونی در مرحله ابتدای رشد رویشی
مهدی سلطانی حویزه، سیدعلی‌محمد میرمحمدی میبدی، احمد ارزانی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML واکنش ژنوتیپ‌های گلرنگ توده محلی کوسه به تاریخ کاشت
پریسا حیدری‌زاده، محمد رضا خواجه‌پور *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر خشکانیدن شیمیایی قبل از برداشت بر زمان برداشت و کیفیت دانه برنج
مجید مدارای مشهود، مسعود اصفهانی *، مجید نحوی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم نان از لحاظ پاسخ به تداخل علف‌های هرز در شرایط دیم
عبدالوهاب عبدالهی *، رضا محمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بهبود ژنتیکی عملکرد دانه و صفات وابسته در دوازده رقم یولاف معرفی شده در کانادا طی سال‌های1921 تا 1997
محمد مرادی، عبدالمجید رضایی، احمد ارزانی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی تحمل به خشکی در لاین‌های گندم
معصومه یوسفی‌آذر، عبدالمجید رضایی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد در 30 رقم لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)
منیژه سبکدست *، فرنگیس خیال‌پرست
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تجزیه به عامل ها برای صفات کمـّی و بررسی ضرایب مسیر برای عملکرد دانه در گندم
بهرام حیدری، قدرت الله سعیدی *، بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر آبیاری تکمیلی و مقدار فراهمی آب بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک دو رقم گندم دیم
محمودرضا تدین، یحیی امام *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML برآورد هتروزیس در هیبریدهای F1 گندم دوروم تحت شرایط مزرعه
الهام فراهانی، احمد ارزانی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تجزیه پایداری عملکرد در ژنوتیپ‌های نخود با استفاده از تجزیه آثار اصلی افزایشی و آثار متقابل ضرب‌پذیر (AMMI)
حسن زالی *، سید حسین صباغ‌پور، عزت‌اله فرشادفر، پیام پزشکپور، منصور صفی‌خانی، رمضان سرپرست، عبداله هاشم‌بیگی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه شاخص‌های انتخاب در جو در شرایط معمول و تنش نیتروژن
سیده نازگل عمرانی، عبدالمجید رضایی *، احمد ارزانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی زمان وغلظت مناسب محلول پاشی اسید جیبرلیک و ایزوپروپیل استر 2،4- دی در افزایش برخی از صفات میوه پرتقال ناول و نارنگی کلمانتین
سمیه رستگار، مجید راحمی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه مقاومت ژنوتیپ‌های برنج (.Oryza sativa L) به بیماری بلاست در مرحله گیاهچه و خوشه در مازندران
محمد امانزاده، علی مؤمنی *، محمود اخوت، محمد جوان‌ جوان‌نیکخواه، وحید خسروی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر حشره‌کشی عصاره برخی از گیاهان روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F در آزمایشگاه و کرم برگخوار چغندرقند .Laphigma exigua H در گلخانه
نفیسه مهدوی عرب، رحیم عبادی *، بیژن حاتمی، خلیل طالبی جهرمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بهینه سازی روش سترون کردن سیست و لارو نماتد Heterodera schachtii و بررسی امکان کاربرد آنها در کشت آزمایشگاهی بذرهای چغندرقند
آتنا شادمهر، پیمان نوروزی *، قاسمعلی گروسی، نسرین یاوری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML نوسانات فصلی جمعیت شته سبز بادام (.Brachycaudus amygdalinus (Schout و شته آردی بادام (.Hyalopterus amygdali (Blanch روی درختان بادام در منطقه نجف آباد
رسول قربعلی، حسین سیدالاسلامی، علی رضوانی، جهانگیر خواجه‏علی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کارایی باکتری‌های سودوموناس درکنترل بیولوژیکی Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه کلزا
شیراحمد سارانی *، عباس شریفی تهرانی، مسعود احمدزاده، محمد جوان نیکخواه
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ردیابی عامل بیماری ریزبرگی مرکبردیابی عامل بیماری ریزبرگی مرکبات در زنجرک‌های جمع آوری شده از جنوب استان کرمان
زهره لری، اکبر حسینی پور *، حسین معصومی، حشمت اله رحیمیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML عوامل مؤثر بر تقاضای اجرای طرح‌های یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی از دیدگاه کارشناسان شهرستان کرمانشاه و منطقه لنجانات اصفهان
عبدالحسین احمدی *، امیر مظفر امینی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML عوامل تأثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تعاونی‌ آب‌‌بران (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی)
علی‌اصغر شاهرودی، محمد چیذری *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تعیین مناسب‌ترین رابطه دبی- اشل در ایستگاه هیدرومتری سد تنظیمی زاینده‌رود
مهدی وفاخواه *، غلامرضا شجاعی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه روش‌های هیدرولوژیکی و هواشناسی جهت پایش روزانه خشکسالی: مطالعه موردی دوره خشکسالی 1378 لغایت 1380 استان تهران
سعید مرید *، شهلا پایمزد
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه روند یابی سیل با دو روش ماسکینگام و ماسکینگام-کانژ در بخشی از رودخانه لیقوان
حمیدرضا مرادی *، مهدی وفاخواه، علی اکبری باویل
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی مدل EPM از طریق رسوب‌سنجی مخازن سدهای کوچک
سید علی اصغر هاشمی *، محمود عرب خدری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML پیش‌بینی بیشینه دمای هوای استان خوزستان بر اساس داده‌های ماهواره نوا و مدل شبکه عصبی مصنوعی
علی رحیمی خوب *، سید محمود رضا بهبهانی، محمدهادی نظری فر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در یک خاک آهکی تیمار شده با دو نوع کود آلی
یزدان لطفی، فرشید نوربخش *، مجید افیونی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شبیه سازی رواناب و رسوب با استفاده از مدل EUROSEM در زیرحوضه سولیجان(حوضه آبخیز کارون شمالی)
احمد جلالیان، مهدی امیر پور رباط، بهزاد قربانی، شمس الله ایوبی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی کیفی، کمـّی و اقتصادی تناسب اراضی برای گندم، ذرت و کنجد در دشت مهران، استان ایلام
احمد جلالیان، محمود رستمی نیا، شمس الله ایوبی *، امیر مظفر امینی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML سینتیک معدنی شدن نیتروژن در یک خاک تیمار شده با کمپوست، ورمی‌کمپوست و کود دامی
صاحب سودایی مشاعی *، ناصر علی‌اصغرزاده، شاهین اوستان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مدل سازی پالایش سبز خاک های آلوده به سرب و کادمیم
حبیب خداوردی لو *، مهدی همایی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اندازه‌گیری برخی از ذخایر کربن آلی در دسترس به عنوان شاخص کیفیت خاک
معصومه یوسفی، حسین شریعتمداری *، محمد علی حاج عباسی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه تنوع ژنتیک باکتری‌های سینوریزوبیوم با استفاده از تکنیک PCR / RFLP 16S-23S rDNA
اسماعیل کریمی، امیر لکزیان *، کاظم خاوازی، احمد اصغرزاده، غلامحسین حق نیا
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر سیستم های خاک‌ورزی و انواع ماشین‌های کشاورزی بر جرم مخصوص ظاهری، شاخص مخروطی و پایداری ساختمان یک خاک لوم شنی
حسین بیات *، علی اکبر محبوبی، محمدعلی حاج‌عباسی، محمدرضا مصدقی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شکل‌های فسفر خاک در چهار ردیف ارضی از مناطق اصفهان و شهرکرد
رمضانعلی دهقان *، حسین شریعتمداری، حسین خادمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML سینتیک تغییرات فسفر قابل استخراج در تعدادی از خاک‌های همدان
فرنوش طهماسبی، علیرضا حسین پور *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML سینتیک آزاد شدن فسفر و هم‌بستگی ضرایب مدل‌های سینتیکی با برخی ویژگی‌های خاک و شاخص‌های گیاهی در تعدادی از خاک‌های همدان
فرزانه السادات بیابانکی *، علیرضا حسین پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کاربرد سرباره و لجن کنورتور فولاد سازی در غنی‌سازی کود دامی جهت تغذیه ذرت در شرایط گلخانه
احمد رضا مللی *، حسین شریعتمداری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML گیاه پالایی خاک آلوده به سیانور توسط گیاهان غیر چوبی
امیر تائبی *، کهربا جیرانی، آقافخر میرلوحی، علیرضا زاده بافقی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک های جنوب و جنوب غربی اصفهان
محمد علی حاج عباسی، اصغر بسالت پور *، احمدرضا مللی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی صحت و دقت چند روش تهیه نقشه شکل های فرسایش خاک
علی محمدی ترکاشوند *، داود نیک کامی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML خصوصیات ژئومورفولوژیک کفه رسی (Claypan) و تأثیر آن بر تنزل اراضی با استفاده از فناوری سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS). مطالعه موردی: منطقه رودشت (اصفهان- ایران)
مهدی نادری خوراسگانی *، احمد کریمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه روش‌های مختلف اندازه‌گیری گچ در برخی خاک‌های اصفهان
نفیسه یغمائیان مهابادی *، جواد گیوی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر تراکم خاک ناشی از تردد تراکتور بر رشد و عملکرد ذرت آبی
عباس معلمی اوره، سید حسین کارپرور فرد *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML واکنش رشد حلقه های رویشی زبان گنجشک (Fraxinus excelsior L.)به متغیرهای اقلیمی در شمال ایران با استفاده از رگرسیون چندگانه
حمید جلیلوند *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تنوع زیستی پوشش گیاهی در جنگلکاری‌های دست کاشت سوزنی برگ
شیرزاد محمدنژاد کیاسری *، محمد اکبرزاده، بهنوش جعفری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تهیه نقشه جنگل‌های طبیعی استان زنجان با استفاده از داده‌های سنجنده +ETM ماهواره لندست 7
امیراسلام بنیاد *، طه حاجی قادری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه سالانه روند تکامل غدد جنسی فیل ماهیان پرورشی در آب لب شور
سید علی اکبر هدایتی *، وحید یاوری، محمود بهمنی، مرتضی علیزاده، رضوان ا.. کاظمی، علی حلاجیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به Isfahan University of Technology - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق