You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML اثر یخ‌زدگی روی نشت الکترولیتی 10 رقم بادام زراعی و یک گونه بادام وحشی در استان اصفهان
مهدی یوسفی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه تغییرات طیف بازتابی مزارع گندم در مشهد با استفاده از تصاویر MODIS
سید حسین ثنایی‌نژاد *، امیررضا شاه‌طهماسبی، رضا صدرآبادی حقیقی، کیومرث کلارستانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه انتخاب مستقیم و غیر مستقیم براساس شاخص‌های مختلف انتخاب در لاین‌های گندم در شرایط معمول و تنش رطوبتی
عبدالمجید رضائی *، معصومه یوسفی‌آذر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر تراکم گیاهی بر کشت مخلوط سویا(Glycine max L.) و سورگوم( Sorghum bicolor L.)
یعقوب راعی *، کاظم قاسمی گلعذانی، عزیز جوانشیر، هوشنگ آلیاری، ابوالقاسم محمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی تحمل به شوری در ارقام بومی و اصلاح شده برنج ایرانی
حسین صبوری *، عبدالمجید رضائی، علی مؤمنی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر تاریخ های مختلف کاشت و کاربرد جنیستئین بر مقدار نیتروژن و گره زایی سه گونه یونجه یک ساله
مجید امینی دهقی *، سید علی محمد مدرس ثانوی، فرهاد فتاحی نیسیانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر بعضی از عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف بر عملکرد دانه، میزان روغن و سایر صفات زراعی دو رقم کلزا ( Brassica napus L.) در اصفهان
قدرت‌اله سعیدی *، آزاده صدقی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر جهت و تراکم‌های مختلف کاشت بر عملکرد علوفه و دانه سورگوم علفی در بم
سید مهدی ناصر علوی *، محدثه شمس‌الدین سعید
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه صفات زراعی و مورفولوژیک هیبریدهای ذرت از طریق تجزیه به عامل‌ها در همدان
مهدی رمضانی *، حبیب ا... سمیع زاده لاهیجی، حسن ابراهیمی کولابی، علی کافی قاسمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تجزیه QTLs برای صفات مرفولوژیک در جمعیت هاپلوئید مضاعف جو
محتشم محمدی *، مایکل بائوم
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ های نخود زراعی ( Cicer arientinum L.) در شرایط دیم خرم آباد
سیف اله فلاح *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تنوع و تعیین روابط بین صفات زراعی با عملکرد در لاین‌های پیشرفته جو به کمک تجزیه عامل‌ها
محمد ایروانی *، محمود سلوکی، عبدالمجید رضائی، براتعلی سیاسر، شیرعلی کوهکن
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم دوروم ( Triticum turgidum var. durum) با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزونی (SSAP)
سجاد رشیدی منفرد *، عبدالهادی حسین زاده، محسن مردی، محمد رضا نقوی، سید مصطفی پیرسیدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تنوع ژنتیکی در توده‌های بومی شبدر ایرانی با استفاده از آغازگرهای نیمه‌تصادفی
کامران سمیعی *، احمد ارزانی، سید علی‌محمد میرمحمدی میبدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر تنش کم آبی، ازدیاد دی‌اکسید کربن و اشعه ماورای بنفش بر صفات کیفی برگ پرچم گندم دوروم ( Triticum turgidum L. var. durum Desf.)
حمیدرضا بلوچی *، سید علی محمد مدرس ثانوی، یحیی امام، محسن برزگر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر کلرید کلسیم بر استحکام و ماندگاری پس از برداشت حبه روی خوشه در انگور عسکری
مهدی حسینی فرهی *، کرم اله گودرزی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تغییرات قندها و اسید‌های آلی در حین رشد و انبارمانی و اثر آن بر ماندگاری، خصوصیات کیفی و عارضه قهوه‌ای شدن داخلی میوه در دو رقم گلابی آسیایی(. Pyrus serotina Rehd)
حسن خوش قلب *، کاظم ارزانی، محمد جعفر ملکوتی، محسن برزگر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML استفاده از نشانگرهای ریزماهواره . Pistacia khinjuk Stocks برای ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام تجاری پسته ایرانی
حسام عرب نژاد *، مسعود بهار، علی تاج آبادی پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر کاربرد پوترسین بر عمر و فیزیولوژی پس از برداشت میوه های توت‌فرنگی، زردآلو، هلو و گیلاس
محمد‌رضا زکائی خسروشاهی *، محمود اثنی عشری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه عصاره‎های روغنی آویشن و میخک و قارچ‎کش ایمازالیل بر پوسیدگی کپک آبی ( Penicillium italicum ) میوه‎های مرکبات در انبار سرد
زهرا کریمی *، مجید راحمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر سطوح مختلف کلریدسدیم بر بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پسته در محیط آبکشت
امیر حسین محمدی *، ضیاءالدین بنی‌هاشمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی حساسیت توده‌های پیاز ایرانی به بیماری ریشه‌سرخی
مهدی نصراصفهانی *، بهروز انصاری‌پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شباهت الگوی الکتروفورز پروتئین استرین‌های Xanthomonas axonopodis pv. citri جداشده از مرکبات استان‌های هرمزگان وکرمان با استرین‌های برخی دیگر از گونه‌‌های Xanthomonas
غلام خداکرمیان *، ژان سوینگز
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیرنوع رقم نیشکر بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید ( Platytelenomus hylas (Hym., Scelionidae نسبت به تراکم‌های مختلف تخم ساقه‌خوار ( Sesamia nonagrioides ( Lep., Noctuidae و میزان پارازیتیسم
علیرضا عسکریان زاده *، سعید محرمی‌پور، یعقوب فتحی پور، ارسلان نره ئی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ترکیب گونه‌ای و پراکنش شته‌های گندم و پارازیتوئیدهای آنها در منطقه شیراز و مطالعه تغییرات فصلی جمعیت گونه‌های غالب
محمود عالیچی *، پرویز شیشه بر، محمدسعید مصدق، ابراهیم سلیمان نژادیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اختلالات رشدی و بازدارندگی رشد تنظیم کننده‌های پایریپروکسی‌فن و دیفلوبنزورون در شرایط حرارتی مختلف روی شب‌پره موم‌خوار بزرگ(. Galleria mellonella L)
ملیحه خسروی *، رحیم عبادی، حسین سیدالاسلامی، بیژن حاتمی، خلیل طالبی جهرمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ویژگی‌های زیستی و رفتاری زنبور ( Anisopteromalus calandrae (Howard) (Hym.: Pteromalidae ، پارازیتوئید سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات( Callosobruchus maculatus (F.)(Col.: Bruchidae روی نخود
فاطمه کاظمی *، علی اصغر طالبی، یعقوب فتحی پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تنوع گونه‌ای زنبورهای مخملی (. Bombus spp ) در دو منطقه کوهستانی البرز مرکزی ایران
ابوالفضل تقوی *، غلامحسی طهماسبی، علی‌اصغر طالبی، علی زرنگار، علی‌رضا منفرد، حسن نظریان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML برآورد نیازهای گرمایی پروانه چوبخوار پسته Kermania pistaciella Amsel در شرایط صحرایی
مهدی بصیرت *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی اثر برخی ترکیبات شیمیایی دورکننده روی زنبورعسل (. Apis mellifera L ) در ایستگاه‌های تغذیه ای در مزرعه
نجمه صاحب زاده *، رحیم عبادی، جهاگیر خواجه علی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر دما و طول روز بر رشد رویشی و عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گلرنگ
پریسا حیدری‌زاده *، محمدضا سبزعلیان، محمدرضا خواجه پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر برخی عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف بر عملکرد دانه و دیگر صفات زراعی کنجد در اصفهان
قدرت‌اله سعیدی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر کلات روی بر مقاومت به خشکی گندم (. Triticum aestivum L)
محسن دهقانیان *، مهدی مدندوست
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی مقاومت به خشکی گلرنگ‌های بهاره در مناطق مختلف
سیدسعید پورداد *، خشنود علیزاده، رضا عزیزی نژاد، عبداله شریعتی، مسعود اسکندری، مجید خیاوی، عزت‌اله نباتی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر تنش رطوبت، کود شیمیایی نیتروژنه، کود دامی و تلفیقی از کود نیتروژن و کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و راندمان استفاده از آب ذرت سینگل کراس704
مجید مجیدیان *، امیر قلاوند، نجفعلی کریمیان، علی اکبر کامگار حقیقی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی ویژگی‌های برگ و نسبت ریشه به ساقه در تداخل اندام‌های زیرزمینی و هوایی گندم زراعی ( Triticum aestivum ) و تراکم‌‌های مختلف یولاف وحشی ( Avena fatua )
فرشاد سرخی لله لو *، عادل دباغ محمدی نسب، عزیز جوانشیر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر سطوح مختلف شوری کلرید سدیم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گلرنگ (Cartamus tinctorius L.)
مهدیه حاج غنی *، مهری صفاری، علی اکبر مقصودی مود
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر برهمکنش نیتروژن و مواد آلی بر رشد و عملکرد گندم دیم ( Triticum aestivum)
سید عبدالرضا کاظمینی *، حسین غدیری، نجفعلی کریمیان، علی اکبر کامگار حقیقی، منوچهر خردنام
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی روابط بین عملکرد دانه و صفات مهم زراعی کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزار
مهدی بیات *، بابک ربیعی، محمد ربیعی، علی مومنی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر پساب کارخانه قند بردرصد عناصر اندام هوایی، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم
محمودرضا تدین *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر تراکم بوته بر عملکرد و تولید اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی(. Mentha piperita L)
فاطمه حیدری *، سعید زهتاب سلماسی، عزیز جوانشیر، هوشنگ آلیاری، محمدرضا دادپور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر آبیاری محدود بر خصوصیات فیزیکی دانه هیبریدهای‌ آفتابگردان
غلامعباس اکبری *، حمید جباری، جهانفر دانشیان، ایرج اله دادی، نسترن شهبازیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گلرنگ (. Carthamus tinctorius L)
فاطمه امینی *، قدرت اله سعیدی، احمد ارزانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر عملکرد کمّی و کیفی علوفه کلزای پاییزه
مجید غلامحسینی *، مجید آقاعلیخانی، محمدجعفر ملکوتی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML پاسخ ریزنمونه‌های انگور رقم بی‌دانه سلطانی به محیط‌های کشت مختلف
رحیم حداد *، قاسمعلی گروسی، مریم قنادنیا
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تأثیر کوتاه مدت پکلوبوترازول بر رشد رویشی درختان هلو رقم‌های رداسکین و جی اچ هیل
فرزانه بهادری *، کاظم ارزانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تغییرات میزان رسوراترول در برگ و میوه و اثر احتمالی متیل جازمونات بر آن در دو رقم انگور (. Vitis vinifera L) ایرانی
عقیل محمودی پور *، محمود اثنی عشری، امید کرمی، مهدی حصاری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه درصد و اجزای اسانس دو توده وحشی بومادران Achillea wilhelmsii Koch
عسکر غنی *، مجید عزیزی، محمد حسن زاده خیاط، علی اصغر پهلوانپورفرد جهرمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی امکان تولید نژادگان‌های جدید انگورهای بی‌دانه از طریق تلاقی‌های کنترل شده
جواد عرفانی مقدم *، علی عبادی، محمد رضا فتاحی مقدم
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر بنزیل آدنین و تیوسولفات نقره بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی گل‌های شاخه بریده سوسن
منظر گندابی *، معظم حسن پوراصیل، عبدالله حاتم زاده، بابک ربیعی، اسماعیل چمنی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر عمل پلی‌کراس روی ویژگی‌های زراعی و عملکرد نه نژادگان پیاز در اصفهان
سید مظفر منصوری *، مصطفی مبلی، رحیم عبادی، عبدالمجید رضایی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تنوع و روابط ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های انگور (. Vitis vinifera L) استان اصفهان با استفاده از نشانگرهای RAPD
سیروس قبادی *، مرتضی خوشخوی، بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی نگرش دام‌داران شهرستان گلپایگان پیرامون کیفیت شیر و نقش آموزش در بهبود کیفیت شیر
سمیه جنت *، محمد چیذری، سلیمان عباسی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تنوع آللی ژن‌های سختی دانه (پوروایندولین a و b ) در گندم‌های تجاری و بومی ایران
خلیل ملک زاده *، فرج اله شهریاری، محمد فارسی، احسان محسنی فرد
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML واکنش‌های زراعی- فیزیولوژیک ماش (رقم پرتو) به تنش‌های شدید و خفیف خشکی در مراحل رشد رویشی و زایشی
علی مرادی *، علی احمدی، عبدالهادی حسین‌زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML عوامل مؤثر بر عدم تعادل دام و مرتع در استان فارس: مطالعه موردی مراتع کوه نمک شهرستان داراب
بهاءالدین نجفی *، عبدالرسول شیروانیان، تیمور حق شناس
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر اقتصادی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی ایران: روش ریکادین (مطالعه موردی: گندم)
الهه واثقی *، عبدالکریم اسماعیلی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر تنش خشکی بر جمعیت و خسارت مگس گلرنگ ( Acanthiophilus helianthi )، شته گلرنگ ( Uroleucon carthami ) و زنجرک Empoasca decipiens
بیژن حاتمی *، جهانگیر خواجه علی، محمدرضا سبزعلیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تغییرات انبوهی جمعیت شته گلسرخ (Macrosiphum rosae (L.) (Hemiptera Aphididae روی رقم‌های مختلف گل رز و نسترن
محسن مهرپرور *، مصطفی مبلی، بیژن حاتمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تحمل ژنوتیپ‌های انتخابی پیاز و پلی‌کراس آنها به تریپس پیاز (.Thrips tabaci Lind) در اصفهان
سید مظفر منصوری *، رحیم عبادی، مصطفی مبلی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به Isfahan University of Technology - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق