Isfahan University of Technology - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه‌ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  هدف از انتشار مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی که در حقیقت انشعابی از مجله علوم و فنون کشاورزن و منابع طبیعی است؛ گسترش و اعتلای علمی در زمینه‌های مختلف زراعت و باغبانی،به منظور ایجاد ارتباط و هماهنگی بین پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان در دانشگاه‌ها و دیگر مراکز پژوهشی برای توسعه مرزهای دانش می‌باشد.

نشانی مطلب در وبگاه Isfahan University of Technology - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی:
http://jcpp.iut.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب