Isfahan University of Technology - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی- اشتراک مجله
اشتراک مجله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

هزینه اشتراک در سال ۱۳۹۹ (۴ شماره) ۱۲۰۰۰۰ تومان و هر شماره ۳۰۰۰۰ تومان برای دانشجویان است. علاقمندان به دریافت این مجله از طریق پست،

 می توانند این مبلغ را به شماره حساب اختصاصی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران IR ۸۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۱۸۰۳۰۲۲۷۵۷ و با درج کد شناسه اختصاصی نشریات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ۳۹۶۰۷۱۸۶۱۱۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۲۴ واریز و اصل رسید بانکی را همراه فرم زیر به نشانی دفتر مجله ارسال نمایند:

./files/site1/files/forme_eshterak.pdf

نشانی مطلب در وبگاه Isfahan University of Technology - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی:
http://jcpp.iut.ac.ir/find-1.67.23.fa.html
برگشت به اصل مطلب