You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر جوانه‌زنی و وزن نهال 8 برگی ارقام مختلف کلزا
جانب‌اله نیازی اردکانی *، سید حمید احمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بهینه سازی کاربری اراضی درحوزه‌های آبخیز به منظور کمینه سازی فرسایش خاک با استفاده از برنامه‌ریزی خطی (مطالعه موردی حوزه آبخیز بریموند، استان کرمانشاه)
خلیل جلیلی *، سید حمیدرضا صادقی، داود نیک کامی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر آبیاری با فاضلاب خانگی خام ورودی و پساب تصفیه ثانویه تصفیه خانه فاضلاب شهرک اکباتان بر میزان انتقال فسفر به زیر عمق توسعه ریشه‌ها
علیرضا حسن‌اقلی *، عبدالمجید لیاقت، مهدی میراب‌زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بهینه سازی اقتصادی آب آبیاری و کود نیتروژن برای گندم در مقادیر مختلف بارندگی (در منطقه مراغه)
ابوالفضل عزیزیان *، علیرضا سپاسخواه، علیرضا توکلی، منصور زیبایی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه‌ شده شهری روی عملکرد و کیفیت گندم و برخی ویژگی‌های خاک در منطقه سیستان
احمد قنبری *، جهانگیر عابدی کوپایی، جواد طایی سمیرمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مدل‌سازی توازن جرمی عناصر کادمیوم و سرب در زمین‌های زراعی منطقه اصفهان
منوچهر امینی *، مجید افیونی، حسین خادمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی کیفی ، کمّی و اقتصادی تناسب اراضی دیمزارهای منطقه تالاندشت استان کرمانشاهبرای محصولات مهم منطقه
احمد جلالیان *، جواد گیوی، مسعود بازگیر، شمس الله ایوبی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML آزمون خاک فسفر: 1- ارزیابی چند عصاره‌گیر جهت تعیین فسفر قابل استفاده در گیاه یونجه
علیرضا حسین پور *، حسین شریعتمداری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر ماده آلی بر فراهمی فسفر در خاک‌های آهکی
اکرم حلاج‌نیا *، غلامحسین حق‌نیا، امیر فتوت، رضا خراسانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML نقش تنک شیمیایی و دستی میوه بر حفظ جوانه گل و بهبود کیفیت خشک میوه پسته
اصغر رمضانیان *، مجید راحمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی روابط صفات کمّی و کیفی در میوه برخی از ژنوتیپ‌های انار
علی سرخوش *، ذبیح اله زمانی، محمد رضا فتاحی مقدم، علی عبادی، علی ساعی، سید ضیاالدین طباطبایی، محمد رسول اکرمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه روش‌های مختلف اندازه‌گیری رنگ و بافت در توده‌های گیاه چمنی مرغ Cynodon dactylon L. Pers.
نعمت‌اله اعتمادی *، خورشید رزمجو، احمد خلیقی، ذبیح‌اله زمانی، حسین لسانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کاهش دوره رشد دانهال لیمو آب (Citrus aurantifolia) برای پیوند و گیرایی آن با مصرفتنظیم کننده‌های رشد و جوانه برداری
سعید عشقی *، عنایت اله تفضلی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر میزان شوری آب آبیاری بر ارقام چمن آفریقایی (Cynodon spp.) در شرایط خاک شور در اصفهان
ظهراب اداوی *، مصطفی مبلی، خورشید رزمجو، اسماعیل لندی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر قارچ‌های اندوفایت بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مقاومت به سرما در دو گونه فسکیوی مرتعی و فسکیوی بلند
مهدیه پارسائیان *، آقافخر میرلوحی، عبدالمجید رضایی، مجتبی خیام نکویی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی روابط هم‌بستگی سرعت و دوره پرشدن دانه با اجزای عملکرد و سایر صفات فیزیولوژیک در ارقام برنج
مهرو مجتبایی زمانی *، مسعود اصفهانی، رحیم هنرنژاد، مهرزاد اله قلی پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارتباط قارچ‌های هم‌زیست اندوفایت با زودرسی و صفات وابسته به آن در گیاه فسکیوی بلند (.Festuca arundinacea Schreb) و فسکیوی مرتعی (.Festuca pratensis Huds)
آقافخر میرلوحی *، محمد رضا سبزعلیان، محمد حسین اهتمام
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم علوفه‌ای
شکوفه ساریخانی *، خورشید رزمجو
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط کنترل شده
احمد نظامی *، عبدالرضا باقری، حمید رحیمیان، محمد کافی، مهدی نصیری محل
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شناسایی و ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام سیب زمینی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای
مسعود بهار *، حمید رضا محمدی، سیروس قبادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر تنش خشکی و سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم والفجر
سارا شریف *، مهری صفاری، یحیی امام
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر مدیریت کوددهی نیتروژن بر عملکرد برنج (رقم خزر) و اجزای آن در یک خاک شالیزاری استان گیلان
حمیدرضا علی عباسی *، مسعود اصفهانی، بابک ربیعی، مسعود کاوسی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی صفات زراعی برخی ژنوتیپ‌های بزرک با کیفیت روغن خوراکی در دو تاریخ کاشت در شهرکرد
قدرت اله سعیدی *، محمود خدام باشی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی پتانسیل عملکرد دانه و حرکت مجدد ماده خشک به دانه در ارقام تجاریگندم نان در دو شرایط نرمال و تنش خشکی
مجید طوسی مجرد *، محمدرضا قنادها
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تنـوع ژنتیکی ارقـام و هیبریدهای F1 گندم دوروم با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیک
الهام فراهـانی *، احمد ارزانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر باکتری Rathayibacter tritici بر تحرک و کارائی لارو سن دو نماتد Anguina tritici در انتقال باکتری عامل خوشه صمغی گندم
نوازاله صاحبانی *، احمد خیری، حشمت اله رحیمیان، عباس شریفی تهرانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تغییرات فصلی جمعیت شته سبز گندم و معرفی دشمنان طبیعی آن در منطقه سیستان
سید سعید مدرس نجف‌آبادی‌ *، غلامحسین غلامیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML خالص سازی آنزیم پلی گالاکتوروناز جدایه (IKO6) قارچAscochyta rabiei : عامل بیماریبرق زدگی در نخود
حسین فلاحی *، مصطفی مطلبی، محمدرضا زمانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML زیست شناسی شپشک استرالیایی Icerya purchasi Mask.(Hom.:Margarodidae) در شرایطآزمایشگاهی و نوسانات فصلی آن در باغ‌های مرکبات شمال خوزستان
مهدی اسفندیاری *، محمد سعید مصدق، رحیم اسلامی زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه مولکولی جمعیت‌هایی از Meloidogyne javanica و Meloidogyne incognita در ایران با روش PCR – RFLP
عصمت مهدیخانی مقدم *، احمد خیری، مجتبی محمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شناسایی حشرات گرده‌افشان کلزا در سه رقم مختلف پاییزه و تأثیر آنها روی عملکرد دانه در اصفهان
محمدرضا پردل *، بیژن حاتمی، مصطفی مبلی، رحیم عبادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML نوشیدنی شکلاتی تهیه شده از شیر، تراوه شیر فراپالیده و شهد خرما
اکبر جوکار *، محمدتقی گلمکانی، احمد کرباسی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی کیفی چربی ماهی کیلکای آنچوی (Clupeonella engrauliformis) طی نگه‌داری انجماد در دماهای مختلف
مسعود رضائی *، محمد علی سحری، سهراب معینی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر سطوح مختلف انرژی وپروتئین جیره بر عملکرد تخم‌گذاری مرغ‌های بومی استان فارس در مرحله اول تخم‌گذاری
مسعود عرب ابوسعدی *، ابراهیم روغنی، محمدجواد ضمیری، مهدی عبدالحسین‌زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ترکیب و قابلیت دسترسی حقیقی اسیدهای آمینه سه رقم سورگوم کم، متوسط و پر تانن در طیور
محمدرضا عبادی *، جواد پوررضا، محمدعلی ادریس، جلال جمالیان، عبدالحسین سمیع، سیداحمد میرهادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر یک بتا آدرنرژیک آگونیست بر عملکرد جوجه‎های گوشتی
سید عبدالحسین ابوالقاسمی *، علیرضا جعفری صیادی، سید محمدعلی جلالی حاجی‎آبادی، زربخت انصاری پیرسرائی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تنوع ژنتیکی در درون و بین پنج جمعیت گوسفند ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره
محمد حسین بنابازی *، سعید اسماعیل خانیان، سیدرضا میرائی آشتیانی، محمد مرادی شهربابک
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر ریسک تولید بر پذیرش فناوری‌های نوین: مطالعه موردی بذر گندم در استان فارس
جواد ترکمانی *، شاهرخ شجری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی فنولوژی (ظهورشناسی) سی و پنج گونه درختی و درختچه‌ای در شهر اصفهان
سید حمید متین‌خواه *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی مقاومت به استرس‌های شوری وفرمالین درپست لاروهای میگوی سفید هندی تغذیه شده از روتیفرهای غنی شده با اسیدهای چرب غیراشباع ( DHA , EPA )و ویتامین C
مازیار یحیوی *، قباد آذری تاکامی، غلامحسین وثوقی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به Isfahan University of Technology - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق