You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML اثرات دما و تیمارهای مختلف شیمیایی جهت افزایش طول عمر گل های بریدنی لیلیوم رقم ّPisaّ
مهناز کریمی، معظم حسن‌پور اصیل *، حبیب‌ا... سمیع‌زاده لاهیجی، سهیلا تالش ساسانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML آثار تلقیح برادی ریزوبیوم،کاربرد اوره و وجین علف هرز بر روند رشد و سرعت پر شدن دانه در سویا
یعقوب راعی *، محمد صدقی، رئوف سید شریفی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML رویان‌زایی بدنی مستقیم و باززایی گیاه در میخک ( Dianthus caryophyllus L.)
امید کرمی *، علی دلجو، عقیل محمودی پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر محلول پاشی پس از برداشت اتانول بر رفع گسی و برخی از ویژگی‌های مهم میوه خرمالو ( Diospyros kaki Thumb.)
اورنگ خادمی *، یونس مستوفی، ذبیح اله زمانی، محمد رضا فتاحی مقدم
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثرات تغییر سیستم آبیاری از روش سنتی (غرقابی) به زیرسطحی بر درختان بارور پسته در کرمان
اکبر محمدی محمد آبادی، سید جواد حسینی فرد *، ناصر صداقتی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF) [English Abstract] ./files/site1/user_files_e310be/eng_abst/eabsv12n43y2008p46.pdf [English Abstract]
XML بررسی تغییرات تئافلاوین و تئاروبیژن در زمان تخمیر (اکسیداسیون) و اثر آن روی شفافیت و رنگ کل در چای سیاه
رضا حجت انصاری، معظم حسن پور اصیل *، عبدالله حاتم زاده، بابک ربیعی، شیوا روفی‌گری حقیقت
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF) [English Abstract] ./files/site1/user_files_e310be/eng_abst/eabsv12n43y2008p56.pdf [English Abstract]
XML برآورد وراثت‌پذیری و ژن‌های کنترل‌کننده عملکرد دانه و برخی صفات مرتبط با آن در تلاقی ارقام افضل با رادیکال جو
امین باقی زاده *، علیرضا طالعی، محمدرضا نقوی، معصومه حاجی رضایی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی صفات کمـّی و کیفی عملکرد کلزا تحت شرایط تنش شوری و شناسایی بهترین شاخص مقاومت
محدثه شمس الدین سعید، حسن فرح‌بخش *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تعیین رتبه‌ و پایداری ژنوتیپ‌های عدس دیم با استفاده از آمار ناپارامتری
رحمت‌الله کریمی‌زاده *، منصور صفی‌خانی نسیمی، محتشم محمدی، فرامرز سیدی، علی اکبر محمودی، برزو رستمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام لوبیا قرمز ( Phaseolus vulgaris L )به تأخیر در کاشت در منطقه میانه
محمد صالحی *، رحیم اکبری، محمد باقر خورشیدی بنام
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی برخی فاکتورهای موثر در انتقال ژن به گیاه دوپایه ترشک ( Rumex acetosa L )
بهناز نجفی *، علی‌رضا سیفی، نادعلی بابائیان جلودار، علی محمد شکیب
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی ترکیب‌پذیری ارقام برنج از طریق روش‌های دوم و چهارم گریفینگ
مهدی رحیمی، بابک ربیعی *، حبیب‌اله سمیع‌زاده لاهیجی، علی کافی‌قاسمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF) [English Abstract] ./files/site1/user_files_e310be/eng_abst/eabsv12n43y2008p142.pdf [English Abstract]
XML تجزیه دی آلل به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی در صفات مرتبط با ارتفاع گندم در دو شرایط نرمال و تنش خشکی
مجید طوسی مجرد *، محمدرضا قنادها
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML زیست‌شناسی سنک شکارگر ( Nabis capsiformis (Het., Nabidae با تغذیه از سنک قوزه پنبه ( Creontiades pallidus (Het., Miridae در شرایط آزمایشگاه
یعقوب فتحی پور *، علی جعفری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه تغییرات کمّی و کیفی فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در تعامل بین نماتود مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
نوازاله صاحبانی *، جواد زاد، عباس شریفی تهرانی، احمد خیری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تنوع فنوتیپی و پروتئینی جدایه‌های Ralstonia solanacearum در ایران
حجت ایراندوست، غلامرضا نیکنام، ابوالقاسم قاسمی، سید محسن تقوی *، اسماعیل ترابی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تعیین میزان باقی‌‌مانده انواع آفت کش‌ها در برخی از سبزیجات تازه و گلخانه‌ای
زهرا هادیان *، محمدحسین عزیزی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شناسایی، مقایسه بیماری‌زایی و تعیین پراکنش شبه گونه‌های Bipolaris عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در استان کرمانشاه
داریوش صفائی *، سید محمود اخوت، قربانعلی حجارود، حسن یونسی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه تأثیر نماتود مولد گره ریشه( Meloidogyne javanica ) بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در ریشه گوجه‌فرنگی در تعامل با قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه‌فرنگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
نوازاله صاحبانی، نجمه السادات هادوی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کاربرد روش تحلیل فراگیر داده‌ها درتحلیل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در زراعت پنبه ایران
ابراهیم زارع *، امیرحسین چیذری، غلامرضا پیکانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF) [English Abstract] ./files/site1/user_files_e310be/eng_abst/eabsv12n43y2008p237.pdf [English Abstract]
XML الگوی تجربی واکنش عرضه نسبت به هزینه‌های مبادله (مطالعه موردی: تولیدکنندگان برنج)
سید صفدر حسینی *، محمد قربانی، محمد خالدی، ابراهیم حسن پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF) [English Abstract] ./files/site1/user_files_e310be/eng_abst/eabsv12n43y2008p251.pdf [English Abstract]
XML بررسی نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی در زمینه به‌کارگیری فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی ایران
ملیحه فلکی *، حسین شعبانعلی فمی، هوشنگ ایروانی، حمید موحد محمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF) [English Abstract] ./files/site1/user_files_e310be/eng_abst/eabsv12n43y2008p266.pdf [English Abstract]
XML سازه‌های اثرگذار بر مدیریت خشک‌سالی کشاورزان و پیامدهای آن: کاربرد مدل معادلات ساختاری
مرضیه کشاورز *، عزت اله کرمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی مهم‌ترین مؤلفه‌های درون سازمانی در موفقیت شرکت‌های تعاونی مرغداران تهران
امیرمظفر امینی *، علی زینل همدانی، مسعود رمضانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF) [English Abstract] ./files/site1/user_files_e310be/eng_abst/eabsv12n43y2008p296.pdf [English Abstract]
XML بهینه سازی الگوهای کشت در سطح حوضه آبریز با تأکید برمنافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی: مطالعه موردی منطقه خراسان
محمود صبوحی *، غلامرضا سلطانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تعیین کارایی فنی و نسبت شکاف تکنولوژی در واحدهای تولید شیر در ایران، مطالعه موردی: استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان، فارس و یزد (کاربرد روش فرامرزی)
منصور زیبایی *، مریم جعفری ثانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر دما و زمان پخت بر کیفیت و سرعت بیاتی نان تافتون
مسعود قنبری، محمد شاهدی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تغییرات خواص فیزیکوشیمیایی و ساختار مولکولی نشاسته گندم تحت تأثیر دما و فشار تنشی بالا
مهسا مجذوبی *، عسگر فرحناکی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز ضایعات کارخانجات ماکارونی و لپه پاک‌کنی در سطوح مختلف
عین اله عبدی قزلجه *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی امکان استفاده از کیتوزان به عنوان یک نگهدارنده طبیعی در سس مایونز
حسن برزگر *، احمد کرباسی، جلال جمالیان، محمود امین لاری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بهینه‌سازی فرایند تولید مالتودکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl 2-x
علیرضا صادقی، فخری شهیدی *، سید علی مرتضوی، مهدی نصیری محلاتی، سید حامد رضا بهشتی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر روغن قنادی و نامیزه‌کننده (SSL) بر بیاتی نان بربری
مسعود قنبری *، محمد شاهدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر استفاده از دانه و تفاله گوجه‌فرنگی در جیره غذایی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی
آرش چکرائی *، جواد پوررضا، سید علی تبعیدیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر استفاده از برگ سبز چای و ویتامین E در جیره غذایی بر عملکرد و مدت زمان نگه‌داری بر پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه‌های گوشتی
حمید رضا رحمانی، عباس‌علی قیصری *، رضا طاهری، علی خدامی، مجید طغیانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه خصوصیات الیاف شترهای ماده استان سمنان
مهناز صالحی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی ژنتیکی صفات رشد و تولید کرک بز کرکی استان خراسان جنوبی
حسین نعیمی پوریونسی *، همایون فرهنگ فر، محمد رضا اصغری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر تغذیه دانه گندم آسیاب شده بر سلامت و عملکرد گاوهای شیری نزدیک به زایش
حمید امانلو، داوود زحمت‌کش *، علی نیکخواه
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر پروبیوتیک تپاکس و سطح پروتئین جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی
بهروز دستار *، احمد خاک سفیدی، یوسف مصطفی لو
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر جایگزینی پلت چسبان پروتئینی به جای پودر ماهی بر قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد در جیره جوجه های گوشتی
محمدرضا برکتین، جواد پوررضا *، عبدالحسین سمیع، سید علی تبعیدیان، ابراهیم روغنی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر باکتوسل و پودر آب پنیر بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
عبدالهادی رستاد *، عبدالحسین سمیع، فرزاد دانشور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تعیین زیست فراهمی چند نمونه مختلف دی‌کلسیم فسفات تولیدی ایران و اثرات آنها بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار
علی مشگلی، جواد پوررضا *، عبدالحسین سمیع
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزش غذایی تفاله مرکبات (لیمو و پرتقال) عمل‌آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا (Neurospora sitophila)
کورش ناظم، یوسف روزبهان *، سید عباس شجاع‌الساداتی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی وضعیت تغذیه‌ای گاوهای شیری در مناطق روستایی دو شهرستان اصفهان و برخوار - میمه
محسن اعراب *، مسعود علیخانی، شهاب الدین مشرف
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML قابلیت هضم و مصرف اختیاری کاه گندم عمل‌آوری شده با قارچ صدفی در گوسفند وگاو
حسن فضائلی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی ژنتیکی تولید شیر در گاوهای شیری نژاد هلشتاین استان خراسان با استفاده از مدل تابعیت تصادفی تکه‌ای
همایون فرهنگ فر *، حسین نعیمی‌پور، رضا لطفی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی جمعیت میکروبی روده و پاسخ رشد جوجه‌های گوشتی جوان به جیره‌های مکمل شده با روکسارسون، آویلامایسین و فورمایسین گلد
امید عشایری‌زاده، بهروز دستار *، محمود شمس شرق، مرتضی خمیری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی وضعیت تغذیه گوساله‌های شیری در مناطق روستایی دو شهرستان اصفهان و برخوار - میمه
محسن اعراب *، مسعود علیخانی، شهاب الدین مشرف
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اشباع نقشه پیوستگی ریزماهواره‌ای گندم نان درجمعیت حاصل از تلاقی Fukuho-Komugi × Oligo-Culm با استفاده از نشانگرهای AFLP
مهدی رحیم ملک، بدر الدین ابراهیم سید طباطبایی *، سید ابوالقاسم محمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به Isfahan University of Technology - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق